Saturday, April 20, 2013

|| ಏಕಾಂತ ||

ಯಾತಕೆ ಸಂಜೆಯಲಿ
ಏಕಾಂತವು ಕಾಡುತಿದೆ
ನನ್ನ ಮನವು ಬೇಸರಿಸುತ
ನಿನ್ನ ಸಾಂಗತ್ಯ ಬಯಸುತಿದೆ
ನಗುವಿಲ್ಲದೆ ಮಾತಿಲ್ಲದೆ
ವಿಬ್ರಾಂತದಲಿ ಜೀವ ಬಳಲುತಿದೆ ||

ಮಬ್ಬಿನ ತಿಳಿ ಬೆಳಕಲಿ
ಬಣ್ಣಗಳು ಹರಡುತಿದೆ ಕಿರಣದಲಿ
ಆಯಾಸವ ಹೊರಹಾಕಲು ನಲಿದಾಡುತ
ಕೈ ಹಿಡಿದು ಜೊತೆಯಾಗಿವೆ ಜೋಡಿ ಜೀವಗಳು
ಶಬ್ಧಗಳು ಮರೆಯಾಗುತ ಸ್ತಬ್ಧವಾಗುತಿಹುದು
ಮೌನವಾವರಿಸುತಿಹುದು ನೀನಿಲ್ಲದ ಏಕಾಂತದಲಿ ||

Monday, April 15, 2013

|| ಚಿವುಟಿದ ಮನಸು ||

ಜಗವ ಬೆಳಗಲು
ಚಂದ್ರ ಬಂದರು
ಗ್ರಹಣ ಬಿಡದು ಹಿಡಿಯದೆ
ನಿನ್ನ ಮೋಹದಲಿ
ನಾನು ಮಿಂದಿರಲು
ಉಳಿಸು ನನ್ನನು ಕ್ಷೇಮದಿ ||

ಬಳಸಿ ಬಳಲಿಹೆ
ನಿನ್ನ ಒಲವಲಿ
ನನ್ನ ಮನದಲಿ ಚಳುವಳಿ
ಸಿಹಿಯ ನೀರಲಿ
ಕಲ್ಲ ಎಸೆಯುತ
ಮಜವ ನೋಡುತಿಹೆ ಖುಷಿಯಲಿ ||

ಸೂರ್ಯ ಬೆಳಗಲು
ತಾರೆ ಮರೆಯಾಗಲು
ಪ್ರಜ್ವಲತೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡುವುದು
ಚಿವುಟಿದ ಮನಸು ನನ್ನದು
ನಗುವಿನ ಹರುಷ ನಿನ್ನದು
ತಿಳಿಯದಾಯ್ತು ಶುದ್ಧವಾದ ಪ್ರೀತಿಯು ||

|| ಗಾಲಿಯಾಗಲೆ ನಾ ||


ಸುರಿವ ಜೇನದು 
ನಿನ್ನ ಮೊಗದಲಿ
ಹೂವಿನಂತೆ ನಗುತಿರೆ
ನಿನ್ನ ನೋಟವು
ಚಿತ್ತ ಕದ್ದಿರಲು
ಮಧುರ ದನಿಯದು
ಕಿವಿಯಲಿ ಗುನುಗುತ
ಗಾಢವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಬಂಧಿಸಿದೆ ನನ್ನನು ||

ನಾ ನುಡಿಯೆನು
ನೀ ನನ್ನ ಉಸಿರು ಎಂದು
ನಾಳೆ ಉಸಿರು ನಿಲ್ಲುವುದು
ನಾ ಸಹಿಸೆನು ನೀ ದೂರಗುವುದೆಂದು
ಕೂಗಿ ಹೇಳುವೆನು
ನೀ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಎಂದು
ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವೆನು
ನನ್ನ ಹೆಸರು ಚಿರಕಾಲ ಉಳಿಯಲೆಂದು ||

ಉಸಿರು ಜೀವ ನೀ ನೀಡಿದೆ
ಎಲ್ಲ ಕೊಡುತಲಿ ನನ್ನ ಬದುಕಿಸಿದೆ
ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಬಂದ ಜೀವನದಲಿ
ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ
ಚಿತ್ತ ಸೆಳೆಯುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವೆ
ಬದುಕಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ನೀನೆಂದು ಹಾಡುವೆ
ನಿರಾಕರಿಸುವೆ ನಾ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು
ಗಾಲಿಯಾಗಲೆ ನಾ ಸಂಸಾರ ನೆಡೆಸಲು ||

Sunday, April 14, 2013

|| ಕನ್ನಡಾಂಬೆ ||

ಇದು ನನ್ನ ನೂರನೆ ಕವನ. ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಸರಳತೆಗೆ ಹೆಸರು
ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನುಡಿಯು
ಅದಬಿಟ್ಟು ಆಗುವಿರಿ ನೀವೇಕೆ
ಕಂಗ್ಲೀಷೀನ ಗುಲಾಮರು ||

ರನ್ನ ಪಂಪರು
ಕದಡಿದ ಕವನದ
ಪದಗಳ ಪೋಣಿಸುವ
ಜನ್ಮವೆ ಸಾರ್ಥಕ ||

ಪದಗಳ ಗಣಿಯು ಕನ್ನಡಾಂಬೆಯು
ಮಾತೊಂದಕೆ ಹನ್ನೆರಡು ಅರ್ಥಗಳ ನೀಡುವಷ್ಟು
ಅದಕಾಗೆ ಬಣ್ಣಿಸುವರು ಕನ್ನಡ ಕಾಮಧೇನು
ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕವೆ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷವೆಂದು ||

ಊಟವನು ತಿನಿಸುವಳು
ನಮ್ಮ ತಾಯಾದರೆ
ಅದ ಮಾಡಲು ಧಾನ್ಯ ನೀಡುವಳು
ಹಸಿರಿಗೆ ಉಸಿರಾದ ಕಾವೇರಿ ತಾಯಿ ||

ಹಲವು ಜಾನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು
ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಾಡಲಿ
ವೀರ ತನಕೆ ಹೆಸರು ತಂದವರು
ಮಡಿದಿಹರು ಈ ಮಣ್ಣ ಬೀಡಲಿ ||

ಪ್ರತಿಜನ್ಮ ಜನಿಸಬೇಕು
ಕರುನಾಡ ಭೂಮಿಯಲಿ
ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಹೊತ್ತಿರುವುದು
ಆ ನಿದರ್ಶನಗಳು ಗುಡಿಯಲಿ ||

At the stage of Extinction today it’s Fuel and next it will be water…!!!!!


Fuel reduces man power involvement and increases the efficiency of work which gives more luxury. In every task we do the involvement of machines has been increased. Every work we wish to do we depend on machines rather than humans. Man has stopped walking instead he digs deep inside the earth and takes out crude Oil which is then refined in refineries and used for our vehicles. Man is using machines where ever possible and has become slave to it. Cooking, lifting water, watering plants, entertainment etc for every work he does, man is dependent on external energy ( fuel, electricity etc). These resources are not renewable. Where it is just few steps of walk we use our vehicles to move and are becoming lazy, stopped lifting water from wells, cooking has become easy and simple where we need not spend our energy or time, for entertainment also we depend on various resources. With this kind of life style we are inviting various kinds of diseases to our body. This is one of the main reasons for increase in diseases. We are using these resources without limits and now brought them to the state of extinction. May be the next generation must just read in books about these.

Similarly electricity is also used extensively and getting wasted without proper usage. Why have we lost the capacity of understanding that it is now available in a very limited quantity and we are going into darkness? Electric lamps are just burning in places where it is not necessary. And we go away as though we have not seen anything and it does not belong to us or we don’t have any responsibility of saving it. With this the electric bill increases month on month and with anger scold on others for it.

Being a civilized and educated person we should stop using electricity unwontedly and use it thoughtfully in minimum way so that even we get less electric bill and also help the villages get maximum amount of electricity for their use. Though we are capable of paying the bill how high it is we should think of others who really are in need and require and can use it efficiently. If we start using it efficiently it is good for us, for our state and even for our country. We must use resources efficiently without wasting it so that it does not cause harm or shortage to others.

If we just speak about fuels, their types and forget about water we will remain thirsty. Water is also one of the 5 main requirements of life. Using it without limits we are becoming the reason for increase in GLOBAL WARMING.  By the limitless usage of the resources noise pollution, air pollution is increasing. We should stop liberally cutting down trees and use water very carefully so that it is properly utilized. We are deeply digging the earth, removing the underground water and making it dry. By not having hold on the usage of water we are inviting natural calamities such as earthquakes etc.

Lifting water by using electricity and then using it through taps we are wasting more water than lifting it manually by wells. We should use water very carefully if we use it carelessly earths underground water will get extinguished and then earth becomes completely dry. With the increase in luxury, pollution is also getting increased and we are inviting new diseases attack us.

May it be electricity, fuel or water we should use it effectively and efficiently so that the next generation can also use, enjoy and lead their life happily.
Wednesday, April 3, 2013

|| ಆಶೀರ್ವದಿಸು ||


ದೀನ ನಾನು ದಾನಿ ನೀನು
ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ನೀಡೆಯಾ
ಭಜಿಪ ಭಕ್ತರ ಪೊರೆವ ನಿನ್ನಯ
ಬಣ್ಣಿಸಲಾಗದು ಮಹಿಮೆಯ ||

ಸೋತ ಘಳಿಗೆ ಅಡಗಿ ಅಜ್ನಾತದಿ
ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಮರಳಿ ಬಂದಿರಲು ಭಯದಿ
ಅಭಿನಂದಿಸಲು ಕಾದಿಹರೆಲ್ಲರ ನೋಡಿ
ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಯ ಪಸರಿಸುವೆ ಜನರ ಕೂಡಿ ||

ನೀರ ಮೇಲಿನ ಗುಳ್ಳೆಯ ನಂಬಿ
ಮನೆಯ ಕಟ್ಟಿರಲು ಭದ್ರತೆಗೆ ಕಂಬಿ
ಗುಳ್ಳೆ ಒಡೆದು ಮನೆಯು ಉರುಳಿತು
ತೇಲಲು ತೆಪ್ಪ ಕಳುಹಿಸಿದೆ ಬದುಕಿಸಲು ||

ಹಲವು ಬಗೆಯಲಿ ಜಗವು ಕಾಡಿರಲು
ಹೇಗೆ ಬದುಕಲಿ ಕಲ್ಮಶವೇ ಉಸಿರಲು
ನಿನ್ನ ಭಜನೆ ನಿರತ ಮಾಡಿರಲು
ಉಸಿರಿಲ್ಲದೆ ಬದುಕುವಂತೆ ಹರಸಿದೆ ||

ಎಲ್ಲ ಹಂತದಲು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದಲು
ಸಾಯದಂತೆ ಜೀವವ ಕಾದಿದೆ
ತಂದೆ ಶರಣು ನರಹರಿ ನಾರಾಯಣ
ಆಶೀರ್ವದಿಸು ನೀಚನಾಗದಂತೆ ನನ್ನನು ||