Friday, July 29, 2016

ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ

ನಂಬು ನನ್ನ ಜೀವವೆ
ಬದುಕು ಜಾರುಬಂಡಿಯಲಿ
ಸವೆಯುತ ಸಾಗುವೆ
ನಿನ್ನ ಗುಳಿಕೆನ್ನೆಯ ನಗುವಿಗಾಗಿ

ಭರವಸೆಯಿರಲಿ ಬಾಳಿನಲಿ
ನೀನಿಡುವ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ
ದೃಢ ಅಡಿಪಾಯ ನಾನಾಗುವೆ
ಆಧಾರ ತಪ್ಪದಂತೆ ನಡೆಯಲು

ಕಲಿವೆಯೋ ಹೊಲಿವೆಯೋ
ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಗುರಿಯಿರಲಿ
ದಡ ತಲುಪಿಸುವ ನಾವಿಕನು ನಾ
ಜೀಕುತ ಸಾಗುವ ಹಾಯಿ ದೋಣಿಯಲಿ

ಹಾಡುವ ಸಂಗೀತಕೆ ಪದಗಳನು
ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಕೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯನು
ಜೊತೆಯಲಿ ಬರುವ ಇಚ್ಛೆಯನು
ಕೊಡುವೆನೆಲ್ಲವನರಿತು ಮುನ್ನಡೆ ಹೆದರದೆಯೆ

ನನಸಾಗಿಸುವೆ ಮಾಸದ ಕನಸನು
ಮುತ್ತಾಗಿಸುವೆ ನುಡಿದ ಮಾತನು
ಉಚ್ಚತೆಯಿರುವುದು ಸಾಧಾರಣ ಜೀವನದಲಿ
ನಂಬಿಕೆಯನಿಡು ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭದಲಿ

Wednesday, July 20, 2016

ಸಂಯುಕ್ತ

ಏಕಾಂತ ಮುರಿದು
ಏಕೈಕ ದನಿಯೊಂದು
ತಾನಾಗೆ ಹೊರಬರುವ
ಜಂಟಿಯಾದ ಘಳಿಗೆ

ಸಂಘವನು ತೊರೆದು
ಸಾಂಗತ್ಯ ಬೆಳೆದು
ಬದುಕಿನ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು
ಜೊತೆಯಾದ ಕ್ಷಣವು

ಉಕ್ಕುತ್ತ ಬರುವ
ಅಡಗಿದ್ದ ಒಲವು
ಸಂಗಾತಿ ಸಂಪ್ರೀತಿ
ಜೀವನಕೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ

ಕವಲಾದ ಬದುಕು
ಒಂದಾದ ಸಂಗಮ
ಸಂಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ
ಸಂಯುಕ್ತ ಹಾಡು

Monday, July 18, 2016

ಜಾನಕಮ್ಮ ಹೇಳ್ತೋ

ಮುಸ್ಸಂಜೆ ಮಾತು ಚಲನಚಿತ್ರದ "ನಿನ್ನ ನೊಡಲೆಂತೋ.... ಮಾತನಾಡಲೆಂತೋ..." ಹಾಡಿನ ರಾಗಕ್ಕೆ ಹವ್ಯಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾ ಬರೆದ ಸಾಲುಗಳು

ಹುಡುಗ:
ಜಾನಕಮ್ಮ ಹೇಳ್ತೋ
ಗಾಡಿಯೊಂದು ಬಂತೋ
ಕೂಸ್ನ ನೋಡಲಂತೋ
ಮಾಣಿ ಬಂದಂಗಾತೋ
ಓಹೋ ಕದ್ದು ಕಾಣಲೇ
ಹಿತ್ಲಬದಿ ತೋಟವ..
ಮುದ್ದು ಮುಖದ ನೋಟವ....

ಹುಡುಗಿ:
ಜಾನಕಮ್ಮ ಹೇಳ್ತೋ
ಗಾಡಿಯೊಂದು ಬಂತೋ
ನನ್ನ ನೋಡಲಂತೋ
ಮಾಣಿ ಬಂದಂಗಾತೋ
ಓಹೋ ಕದ್ದು ಕಾಣುವೇ
ಹಿತ್ಲಬದಿ ತೋಟವ..
ಮುದ್ದು ಮುಖದ ನೋಟವ....

ಹುಡುಗಿ:
ಅಡ್ಕೆ ಮರದ ತಂಪ್ಲಲಿ
ಹಸಿಜಡ್ಡಿನ ದಾರಿಲಿ
ಬೇರೆಬದಿಗೆ ಹೋಗಡ್ದೋ
ನನ್ನ ನೋಡುಲ್ ಮರೆಯಡ್ದೊ

ಹುಡುಗ:
ಕಂಬ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪೆ ಹಾಕಿದ್ನೆ
ಚಂಡಕ್ಲ ಮರವ ಹತ್ತಿದ್ನೆ
ನಿನ್ನ ಹಂಬ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ನೆ
ಸೊಪ್ಪು ಕಡುಲೆ ಮರೆತಿದ್ನೆ

ಹುಡುಗ:
ಕತ್ತಿ ಎಲ್ಲೋ ಬಿತ್ತೋ.....
ಹುಡುಗಿ:
ಓ..ಓ...ಓ...ಓ....
ಹುಡ್ಕುಲೆಂತ ಆತೋ....
ಹುಡುಗ:
ನಿನ್ನ ನೆನಪೇ ಕಾಡ್ತು....
ಹುಡುಗಿ:
ತೊಂದ್ರೆ ಎಂಥ ಆತು....
ಹುಡುಗ:
ಎಲ್ಲ ಮರ್ತೆ ಹೋತು....
ಹುಡುಗಿ:
ಅದ್ಕೆ ಕತ್ತಿ ಕಳ್ದೋತು....
ಹುಡುಗ:
ಹೌದು ಮರಾಯ್ತಿ ಕಳ್ದೋತು...
ಹುಡುಗಿ:
ನನ್ನ ನೆನಪೆ ಆಕ್ತಿತ್ತು ಬಪ್ಲಕ್ ಹೊತ್ತು ಆಗೀತ್ತು.....
ಹುಡುಗ:
ನಿನ್ನ ನೆನಪೇ ಆಗ್ತಿತ್ತು....
ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು...

ಹುಡುಗ:
ಗೆಜ್ಜೆ ಶಬ್ಧ ಮಾಡಗಿದ್ದೆ
ಹೆಜ್ಜೆ ನೀನು ಹಾಕ್ತಿದ್ದೆ
ಕಲ್ಪನೆಯ ಮಾಡ್ಕತ್ತೆ
ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದ್ಬುಟ್ನೆ

ಹುಡುಗಿ:
ದಾರಿ ನೀನು ತಪ್ಪಗಿದ್ದೆ
ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಪ್ಲಕ್ಕೆ
ಹೆಜ್ಜೆಗೊಂದು ಗಜ್ಜೆಯಾ
ಕಟ್ಟಿ ನಾನು ಕಾದಿದ್ದೆ

ಹುಡುಗಿ:
ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದೂ...
ಹುಡುಗ:
ಓ..ಓ..ಓ...ಓ...
ಶಬ್ಧವೋಂದು ಬಂತೂ....
ಹುಡುಗಿ:
ಮನಸು ಹೇಳಿತಿಂದೂ...
ಹುಡುಗ:
ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದೂ....
ಹುಡುಗಿ:
ಕದ್ದು ನೋಡು ಎಂದೂ...
ಹುಡುಗ:
ಹುಚ್ಚು ಆಸೆ ನಂದೂ....
ಹುಡುಗಿ:
ಕತ್ತಿ ಹುಡ್ಕು ಮಾರಾಯ....
ಹುಡುಗ:
ಬೇಣ್ದಲೆಲ್ಲು ಬಿದ್ದಿಲ್ಲೆ.... ಹಿಂಡಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲೆ...
ಹುಡುಗಿ:
ಅದ್ನ ಬಿಡು ಮಾರಾಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮುಗ್ಸೊ ಸುಬ್ರಾಯ....
ಹುಡುಗ:
ಅದ್ನೆ ಮಾಡ್ತ್ನೆ ಮಾರಾಯ್ತಿ ಕೈಯ ಹಿಡಿತ್ನೆ ಗಾಯಿತ್ರಿ....

ಜೋಡಿಲಿ:
ಮುದ್ದು ಮುಖದ ನೋಟವ
ಕದ್ದು ನೋಡೋ ಕಾಟವ

Monday, July 11, 2016

ಬದುಕಿದ್ದಾಗಲೇ ಬಾ

ಜೊತೆಯಾಗಿ ಬಂದೆ
ನೀನೇತಕೆ?
ಖುಷಿಯಾಗಿ ಹೋದೆ
ಓ ದೇವತೆ
ಎನನ್ನ ಕಂಡೆ
ಮಾಯಾ ಜಿಂಕೆಯಲಿ
ಈ ಜೀವ ತೊರೆದೆ
ನಿಷ್ಕಾಳಜಿಯಲಿ

ನೀರು ತಾಗದ ಹಾಗೆ
ಆ ಕಡಲ ದಾಟಬಹುದು
ಕಂಬನಿ ಸುರಿಯದ ಹಾಗೆ
ಈ ಪ್ರೀತಿ ಮರೆಯಲಾಗದು
ತುಸು ಜಂಬ ಜರಿದು
ನೀ ಬಾ ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ

ಚಾತಕ ಪಕ್ಷಿ ನಾನಾಗಿ
ನನ್ನ ಕತ್ತು ಉದ್ದವಾಗಿ
ಬಳಿ ಬಾರದೆ ಮುದ್ದಾಗಿ
ಬಹು ದೂರ ಓಡೋಗಿ
ಕಾಯುವ ಕೆಲಸ ನನದಾಗಿ
ಸ್ವಾಧವಿಲ್ಲದ ಬದುಕು ನನಗಾಗಿ

ತೊರೆದ ಬಯಕೆ ಅರಿತಾಗ
ದೊರೆತ ಬದುಕು ಅಳಿದಾಗ
ಕನಸಾಗದ ಕಲ್ಪನೆ ಕಂಡಾಗ
ರೋಧಿಸದ ಭಾವನೆ ಮಡಿದಾಗ
ಬಾಳ ಸಾರಥಿಯ ನೆನಪಾದಾಗ
ಓಡಿ ಬಾ ಸಂಗಾತಿ ಬದುಕಿದ್ದಾಗ