Tuesday, March 12, 2013

|| ರವಿತೇಜ ||


ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಜೀವವು ಒಂದು
ಧರೆಯನು ಬೆಳಗುವ ದೀಪವ ತಂದು
ಸರ್ವರ ಆಸೆಯನು ಸಾಕರಗೊಳಿಸಲು
ಕಷ್ಠವ ನೀಗುವ ಗಂಡುಗಲಿಯಾಗಿಹನು ||

ನೋಡಲು ಗಡಸು ಇವನು
ಹೂವಿನಂಥ ಮನಸು ಇವನದು
ಆಡುವ ಮಾತೇ ಸಾಂತ್ವನ
ಕಳೆವುದು ನೋವ ಚಿಂತನ ||

ಆಡುವ ನುಡಿಯು ಎಂದೂ
ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಜ್ನೆ ಯೆಂದು
ಗೌರವಿಸುವ ಹಿಂಬಾಲಕರ ಹುಟ್ಟಿಸಿ
ರವಿತೇಜ ಬೆಳಗುವ ದೇವರ ಜಪಿಸಿ ||

No comments:

Post a Comment