Friday, November 2, 2012

|| ಮನದ ಮಿಡಿತ ||

ತೊರೆದು ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ
ಮನವ ಉರಿಸಲು ಹೃದಯದ ಒಲೆ
ಹಳೆಯ ನೋವನು ಮರೆಸುತ
ಹೊಸ ಹಾವಳಿಯಲಿ ಬೆರೆಸುತ
ದೋಸೆಯಲಿ ತೂತು ಸಹಜ
ಬದುಕಿನಲಿ ಬವಣೆ ನೈಜ
ಎಂಬ ಸತ್ಯವ ಅರುಹುವುದು ||

ಸುಖದ ಸೀಮೆಯಲಿ ಬಾಳುವ
ಕನಸ ಕಾಣುತ ಕಂಪಿಸಿ
ಸಾಧನೆಯ ದಾರಿಯಲಿ ಸಾಗುವ
ಜೀವಿಗೊಂದು ಗುರಿಯನಿರಿಸಿ
ಅದನು ತಲುಪುವ ಕಿಚ್ಚನಿಟ್ಟು
ಶ್ರಮಿಸಿ ಬದುಕ ಸವೆಸಲು
ವಿಧಿಯು ಹಾಕುವ ಸವಾಲು ||

ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯನು
ಕಾಣುವ ಕಲ್ಪನೆಯಲಿ ಜೀವನವು
ಕಾರ್ಪಣ್ಯದ ಘಳಿಗೆಯನು ಗವಿದು
ಸಂತೋಷ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಸೊಗಡು
ಹಲವಾರು ಬಯಕೆ ಎದೆಯಲಿರಲು
ಸಫಲತೆಯ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಏಳಿಗೆಯನು
ಇಛ್ಛಿಸುವುದೇ ಮನದ ಮಿಡಿತವು ||

No comments:

Post a Comment