Monday, June 13, 2011

|| ಸಂಬಂಧವೋ...ಅನುಬಂಧವೋ...?||


ಯಾವುದು ಸಂಬಂಧವು..?
ಯಾವುದೋ ಅನುಬಂಧವು..?
ಒಲವಿನ ತುಡಿತದ ಸಂಘಕೆ
ಮಿಡಿಯುವ ಬಾವನೆ ಬಂಧವೋ..?

ದೇಹದ ತುಂಬ ಬಹುಪಾಲು ನೀರು
ಹರಿವುದು ರಕ್ತವು ದೇಹದ ಗಾಯಕೆ
ಹೃದಯದ ತುಂಬ ತುಂಬಿದೆ ರಕ್ತವು
ಬರುವುದು ಕಣ್ಣೀರು ಹೃದಯದ ನೋವಿಗೆ
ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧ
ದೇಹ ಹೃದಯಗಳ ಅನುಬಂಧ...||

ವಸಂತ ಮಾಸದಿ ಮಾವು ಚಿಗುರಲು
ಕೋಗಿಲೆ ಗಾನವು ಬಲುಚೆಂದ
ನಿಸರ್ಗ ವಿಸ್ಮಯ ಕಂಡಿರಲು
ಅರಿವುದು ಬಾವನೆ ಬಂಧವು
ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧ
ಜೀವಿ ಪ್ರಕೃತಿಗಳ ಅನುಬಂಧ...||

ತಾವರೆ ಅರಳದು ಸೂರ್ಯನ ನೋಡದ ವಿನಃ
ನೈದಿಲೆ ನಲಿವುದು ಚಂದ್ರನು ಬಂದಾಗ ಪುನಃ
ಬೆಳಕು ಕತ್ತಲಲಿ ನಡೆವುದು ಹೂಗಳ ನರ್ತನ
ಪರಿಸರದ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಪರಿಮಳ ಘಮ ಘಮ
ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧ
ಹೂವು ಹಗಲಿರುಳುಗಳ ಅನುಬಂಧ...||

No comments:

Post a Comment